com.cc.badgecolors | BadgeColors-1.0

BadgeColors

  Tweaks

מותאם ל- iOS 10 עד iOS 11.3.1

BadgeColors

ססימון העדכונים המבוססים על צבע סמל האפליקציה.

------------------